.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

23 नवंबर 2015

शकित चालीसा रचियता कविश्री दुला भाया काग ( भगतबापु )

आवतीकाले आईश्री सोनल मांनो 41 मो निर्वाण दिवस छे
आ निमिते कागबापु  रचित शकित चालीसा माणीये


माडी तारां बेसणा गढ गिरनार ,
नवे खंड नजरुं पडे रे .....जी ;
माडी तारो मढडे नेसळ  वास ,
उगमणे ओरडे रे.....जी ; (टेक)...1
माडी तें तो कळजगमां चारण कुळ ,
आइ उजळुं कर्यु रे .......जी ;
माडी तें तो दीपाव्यो सोरठ देश , 
धजाळी खोळियुं धर्यु रे......जी ; ||2||
माडी  तारी मेर्युना मेवला मंडाणा ,
गोम वोम गाजी उठ्या रे .......जी ;
माडी जेणे हडांना खेतर खेड्या ,
वावणीया वेता कर्या रे ......जी ; ||3||
माडी तारा वचनुंनां बी वाव्या ,
कोठारे रुडा कण भर्या रे..... जी ;
माडी, अेने दाणे दाणे दीनोनाथ ,
विशंभर वातुं करे रे......जी ; ||4||
माडी जेणे उनाळे हळ तो हांकयां,
ऐनी वावणी वणसी गई रे....जी
माडी अे तो बियारण खाईने बेठो ,
खेप अेनी खाली गई रे......जी ; ||5||
माडी तारी दया डुंगरडानां पाणी ,
कायरनी दे'युं कंपी रे.....जी ;
माडी, जेणे शंकानी छतरी उघाडी ,
काळज साव कोरां रिया रे .....जी ; ||6||
माडी तारी मोजुंनो दरियो मोटो ,
लाख लाख लेरुं चडे रे .....जी ;
माडी तारा शब्दुना सढ बांधी ,
निवेडी जेणे नावडी रे ......जी ; ||7||
माडी, अेमां ओगळी रात अंधारी ,
काळकाअे काजळ घोळ्या रे.....जी ;
माडी, अेणे नवलख आंखडी आंजी,
तारलियाएे लोचन बीड्यां रे ....जी ; ||8||
माडी ऐवी नाविकनी नजरुं मूंझाणी,
सोनबाई, वारे चड्ये रे.....जी ;
माडी, तुं तो करुणाने उजळे कांठे ,
झबूकी जोत्य जोगणी रे.....जी ; ||9||
माडी तारा खमकारा गगने गाज्या ,
पाणीमां अजवाळां पड्या रे......जी ;
माडी, तारां वचनुंना जे विशवासी ,
बूडे नई अेनी बेडली रे .....जी ; ||10||
माडी ऐवो जादवे रणथंभ रोप्यो ,
प्रभासने पादरे रे .....जी ;
माडी, अेवा बेटाने बापे संघार्या ,
द्वारकामां दरियो रेल्यो रे......जी ; ||11||
माडी अेवा दारुना दैत्यथी दुभाणो ,
देवकीनो दीकरो रे...जी ;
माडी, ई तो सोड्युं ताणीने सूतो , 
पाटणने पीपळे रे.....जी ; ||12||
माडी, अेणे देवनां दलडा दुभाव्यां ,
सोरठने शरम घणी रे .....जी ;
माडी, अेवा दारुने देशवटो देवा ,
अंबा तुं अवतरी रे .....जी ; ||13||
माडी, पाछा दारुडे देवळ बांध्यां ,
देवने दु:ख पड्या रे....जी ;
माडी, आज दावानळ डुंगरे लाग्यो ,
बाई. जो भडका बळे रे ....जी ; ||15||
माडी, अेणे लाखुंने भरखी लीधा ,
मेडियुंमां मसाण कीधां रे .....जी ; 
माडी, तारा नेहडामां दैत जो नाचे ,
जणेता कां जोई रई रे....जी ? ||15||
माडी, तारा तपनां तरशूळ धारी ,
सोनल था साबदी रे .....जी ;
माडी, हवे जाडा रथडा जोडो ,
धरती धम धमे रे .....जी . ||16||
माडी, तारे चोसठ जोगणी साथे ,
चोरासनी चारण्युं रे ....जी ;
माडी, आखा वर्णनी करजे वार्यु ,
असुरने उथापजे रे.....जी ; ||17||
माडी, कैक मनना मानवी मेला ,
पाघडियुं तारे पगे धरे रे ....जी ;
माडी, तारी छबियुं घरमां चोडे ,
कीधेलुं तारुं नव करे रे.....जी ; ||18||
माडी, अेतो दारुनी घंटीए दळाणा ,
रुदियामां राखुं उडे रे......जी ;
माडी, अेणे विशवासने वटलाव्यो ,
आतमो उज्जड थियो रे.. .. जी ; ||19||
माडी, अेतो दुबजानी घाणीअे पिलाणा ,
अे तलमां तेल नथी रे.....जी ;
माडी, अेना छेल्ला जीवन - झबकारा ,
दीवामां दीवेल नथी रे....जा ; ||20||
माडी, अेतो भाग्यनी वातुं भांखे ,
कामवानी नंद्या करे रे ..... जी ;
माडी, अेनो ओलातो जीवडो जागे ,
आशिषुं  आपजे रे ....जी ; ||21||
माडी, अमे छोरु कछोरु सांभळ्या छे ,
पण मावडी न माया मेले रे.....जी ;
माडी, तें तो ठारी हत्यानी होळी ,
तोळाणी सत त्राजवे रे.....जी ; ||22||
माडी, तें तो दोरा धागाना वे'म टाळ्या ,
करमनी केडी चींधी रे ....जी ;
माडी, तारी आण छे रामनी रेखा ,
आंगळे रावण उुभो रे.....जी ; ||23||
माडी ! तारा लीटीने लोपीने जाशे ,
तो जानकीनां जोखम थाशे रे ......जी ;
माडी, तारा ऊजळा आवकार माथे ,
ओळघोळ काया करुं रे .....जी ; ||24||
माडी ! तारे पगले फुलडांनी फांटुं ,
भमर थईने भम्या करुं रे ......जी ;
माडी, तारा कंठमा कायम बोले ,
वा'लाजीनी वांसळी रे .....जी ; ||25||
माडी, तारां नमणा नरंमळ रुप ,
क्रोड क्रोड वंदन करुं रे... .जी ;
माडी, तारा गरवा गूढा वेश ,
भजे रुडो भेळीअो रे......जी ; ||26||
माडी, तारी लटमां जमना झूले ,
जीभडीये गंगा झरे रे .....जी ;
माडी, तारां रिध्धिअे भरीआं राज , 
संकल्पमां रधिये भरीया रे .....जी ; ||27||
माडी, तुं तो रमझमता रथडामां ,
नेहडामां नीसरी रे......जी ;
माडी, आज सोळे सज्या शणगार ,
नोरतानी नोबत वागे रे..... जी ; ||28||
माडी, तारे माथडे सांधेल तेल ,
सेंथामा सिंदुर पुर्या रे....जी ;
माडी, अेवी काळी बे वादळी वताळे ,
श्रावणनी संध्या खीली रे.....जी ; ||29||
माडी, अेवी तांत ने टीलडी शोभे ,
अकोटडे आंटी वळे रे......जी ;
माडी, तारी नथमां नरमळ मोती ,
चांदलीअे बीज शोभे रे......जी ; ||30||
माडी, गळे हींडळे हूलर हार ,
सीड ने सांकळी रे ......जी ;
माडी, पगे कांबी ने रुमझोळ रुडा ,
वींछीया वातुं करे रे .....जी ; ||31||
माडी, तारा नेपुरनी घूघरी नाचे ,
हंसनां बाळक बोले रे ......जी ;
माडी, तारो चोसरो खळके चूडो ,
आभ अेने ओछो पडे रे.....जी ; ||32||
माडी, में तो कोई दी कीधां होय ,
पुण्य तारे पगे धरु रे ....जी ;
माडी, हुं तो उुपाडी एकलो हालुं ,
मारुं पापनुं पोटलु रे.....जी ; ||33||
माडी, मने अेटलां वरदान देजो ,
भोगवीने भव तरुं रे......जी ;
माडी, मारी दैयुं ने आगमां ओरुं ,
कायाने कंचन करुं रे ......जी ; ||34||
माडी, कोई दु:खीयाने दु:खने दोरे ,
नट जेम नाच्या करुं रे.....जी ;
माडी, मारुं जीवतर होडमां हारुं ,
त्राजवडे माटी तोळुं रे... जी ; ||35||
माडी, मारे माथडे करवत मेलुं ,
वर्णना प्राछत वोरुं रे.....जी ;
माडी, तुंने पारखशे कोई पुण्यवाळो ,
अंतर आंख उुघडी रे......जी ; ||36||
माडी, अमे भमीअे रात - दी भेळा ,
जेम आउमां ईतडी रे.....जी ;
माडी, जेना ओला भवना अपराध ,
के आ भव आवी मळ्या रे.....जी ; ||37||
माडी, अेनां डा'पणनां नीर साव डोळा ,
भोळा संगे भूतडा रे.....जी ;
माडी, तुं तो आभथी अेवडी ऊची ,
आज मने खबर पडे रे ......जी ; ||38||
माडी, में तो गीतनो हारलो गुंथ्यो ,
पोगाडुं केम कंठडे रे.....जी ;
माडी, में तो आभमां मीटडी मांडी ,
आंखडियुं ओछी पडी रे .....जी , ||39||
माडी, हुं तो थाकी ग्यो दूबळी देये ,
बेसी गयो तारे पाये पडी रे.....जी ;
मांडी, हुं तो आंख्युं वींचीने अकळाणो ;
लोबडियाळी तेडी लीधो रे......जी .||40||
मांडी, आ तो नथी चमेली मोगरानां ,
वगडानां फूलडां रे.....जी ;
मांडी, मने शारदाअे फूलडा दीधां ,
फूलडांमां फोरं रे... ...जी ; ||41||.
मांडी, आ छे शकितना चालीसा,
शीखे ने जे सांभळे रे....जी ;
मांडी, जे वांचे विचारे ने पाळे ,
तो सघळा संकट टळे रे ......जी ; ||42||.
मांडी, मने " काग " के रुदिये रेजो ,
ध्यान तारा धामनुं रे......जी ;
मांडी, हुं तो छेल्ली घडीअे नव चूकुं ,
समरण सीता - रामनुं रे .....जी , ||43||


रचियता कविश्री दुला भाया काग ( भगतबापु )

टाईप :- मनुदान गढवी महुवा

(भुल होय तो सुधारीने वांचवु )

         वंदे सोनल मातरम् 

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT