.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

30 अप्रैल 2017

समाज सेवक श्री किरीटभाई नांधु ने श्रध्धाजंली

समाज सेवक श्री किरीटभाई नांधु ने श्रध्धाजंली

सूर्य वंदना

*चडिया जळ चारण चरण,पुजत पांच परज्ज*
*जवां मरे नइ जोगडा, अरक स्विकार अरज्ज*

हे भगवान सुरज नारायण हुं चडियो चारण आप ना चरणो मां जळ चडावी नित्य वंदना करु छुं तथा आप ने पांचेय परज्युं पुजे छे (नव मांथी) अने हे अरक्क अमारी आपना चरणो मां  अरज्ज छे के हे नाथ अमारो कोई जवान जण अकस्माते न मरे प्रभु एवि अमारी अरज स्विकारी आशिस आपो आप ने मारा नित्य वंदन छे.
🌅🌞☀🙏🏼☀🌞🌅

29 अप्रैल 2017

चारण समाज माटे आधातजनक समाचार

चारण समाज माटे आधातजनक समाचार.

सोनल विसामाना आघारस्तंभ ऐक नेक अने विरल व्यकित श्री किरीटभाई रविदानजी नोंधुनुं मागॅ अकस्मातमां निघन थयुं छे.

चारण समाजना ऐक महान सेवाभावी व्यकित जेओऐ गंभीर बीमारीथी पिडाता ददीॅओनी सारसंभाळ राखी केटलायने जीवन आप्यां छेे.

चारण समाजने न पूरी शकाय तेवी खोट पडी छे.

परमकृपाळु परमात्मा ऐमना दिवंगत आत्माने चिर शांति अपेॅ. तेमना परिवारने दु:ख सहन करवानी शकित आपे.

गृहस्थाश्रम थी कोई मोटो आश्रम नथी - मांडवी कच्छ योजायेल समूह लग्ननुं कच्छमित्रमां करसनभाई गढवीनो अहेवाल

गृहस्थाश्रम थी कोई मोटो आश्रम नथी - मांडवी कच्छ योजायेल समूह लग्ननुं कच्छमित्रमां करसनभाई गढवीनो अहेवाल


अखात्रीज ता.28-04-2017 ना रोज कच्छमां योजायेल समूह लग्नोनुं अहेवाल

अखात्रीज ता.28-04-2017 ना रोज कच्छमां योजायेल समूह लग्नोनुं अहेवाल

प.पू. आई श्री सोनल मां ना आदेश अनुसार भावात्मक ऐकता, सामाजीक विकास, समय, शकित अने संपत्तिने बचाववाना हेतुसर, सामाजीक क्रांतिना भागरुपे कच्छ जील्लामां आवेल चारण-गढवी समाजना गामोमां वर्ष-2012 थी समूह लग्नो आई श्री देवल मां (भाड़ा कच्छ) हाले सवनी वेरावळ वाळा ना नेतृत्वमां शरू करवामां आवेल*=
आ वर्षे वैशाख सुद-3( अखात्रीज) ता.28-04-2017 ना रोज छठ्ठा समूह लग्न योजववामां आवेल.
आ वर्षे नीचे मुजबना स्थले समूह लग्न योजायेल


(1) मांडवी-कच्छ  खाते 47 युगलो

श्री लक्ष्मण राग चारण बोर्डिंग खाते अखील कच्छ चारण सभा तथा समूह लग्न समिति द्रारा 23 मो समूह लग्न महोत्स योजवामां आवेल जेमां 47 जेटला युगलो प्रभुता मां पगला मांडेल. आ अवसरे समाजना आगेवानो तेमज बहोळी संख्यामां चारणो उपस्थित रहेल.
(2) मोटा भाडिया मांडवी कच्छ खाते 32 युगलो
मोटा भाडिया चारण समाज तथा समूह लग्न समिति द्रारा छठ्ठा समूह लग्न योजायेल जेमां 27-04-17 ना बपोरे 3 कलाके घनश्यामभाई झूला अने राजेश्वरीबेन गढवी द्रारा दांडीयारास तथा रात्रे 10 कलाके  संतवाणी कलाकरो देवराज गढवी (नानो डेरो), हरि गढवी, शैलेष माराज योजायेल. समाजना आगेवानो सहित बहोळी संख्यामां चारणो उपस्थित रहेल.(3) झरपरा मुंदरा कच्छ खाते 17 युगलो
(4) आदिपुर कच्छ खाते 6 युगलो


(5) पांचोटीया मांडवी कच्छ खाते 7 युगलो
(6) काठडा मांडवी कच्छ खाते 4 युगलो
(7) बोराणा मुंदरा कच्छ खाते 3 युगलो

कुल 116 जेटला युगलो प्रभुतामां पगला मांडेल

आई श्री देवल मांनी नेतृत्व मां चारणो ना दरेक गाम मां समूह लग्न समिति बनाववामां आवेल छे अने ते ज समिति द्रारा समूह लग्ननुं आयोजन करवामां आवे छे

कच्छ जील्ला मां समूह लग्नने सफर बनावव माटे श्री विजयभाई के.गढवी प्रमुखश्री अखिल कच्छ चारण सभा तथा गामे गामनी समूह लग्न टीमे जहमत उठावी हती

"संगठन ऐज समाज प्रगतिनो श्रेष्ठ माध्यम छे"

28 अप्रैल 2017

चारण समाजनुं गौरव नीलमबेन गढवी

चारण समाजनुं गौरव नीलमबेन गढवी

प्रथम चारण गढवी समाजनी महिला ISO CONSULTANT

वधारे माहिती माटे विडीयो जोवा विनंती
25 अप्रैल 2017

चारण समाजनुं गौरव

चारण समाजनुं गौरव
आजे (ता.25-04-2017) ना रोज IAS अधिकारीश्रीओनी बदली करवामां आवेल छे जेमां चारण-गढवी समाजना अधिकारीश्रीओनुं नीचे मुजब पोस्टीग आपवामां आवेल छे

(1) श्री ऐस.के.लांगा साहेब -कलेकटरश्री पंचमहाल-गोधरा

(2) श्री डी.ऐस. गढवी साहेब - managing director,gscwb,Gandhinagar

*खूब खूब अभीनंदन*
🌺🌺🌺🌺🌺🌺

समाजनो विकास...! प्रस्तुति कवि चकमक

समाजनो विकास...!

जो आपणे आपणां समाजनो विकास साघवो होय तो आजनी वास्तविकतानो स्वीकार करीने लग्न पाछळ करवामां आवता बीनजरुरी खचाॅ अने उत्तरक्रिया-कारज भोजन पाछळ थता बेफाम खचाॅ बंघ करवां जोईऐ.

आपणा पोताना बनावेला खोटा वहेवारो वघारीने आपणे समाजमां देखादेखीथी करवामां आवता मोटा वराने कारणे समाज आथिॅक पछात रहयो छे.

आथिॅक पछात समाज कयारेय सामाजिक अने शैक्षणिक विकास करी शकतो नथी.

परम पू. आई श्री सोनलमांऐ पण आ माटे जबरी जेहाद जगावेल जे आपणे सौ जाणीऐ छीऐ.

मोटाभागना वहेवारो देखादेखीथी अने खोटा धमंडमांथी ज जन्मया छे.

दा. त. ऐक ज धरमां जुदा जुदा धरनी दिकरीयुं परणीने आवे छे तेमां बघाना मावतरनी स्थिति सारी नथी होती. बघी वहुओ ऐकसरखो करियावर नथी लावी शकवानी, त्यारे ओछो करियावर-दायजो लावनार साघारण धरनी दिकरीने तमारो दायजो शाप बनी जाय छे अने तेमांथी धरकंकास जन्मे छे.

खोटा खचाॅ न करता पैसानो सदुपयोग अापणां बाळकोना शिक्षण कायॅमां अने पोतानी स्थिति सुघारवामां तेमज आपणी ज्ञातिहितनां कायॅमां करी पोतानो अने समाजनो विकास साघीये तेम अत्यारनी स्थिति जोता जणाय छे.

समाजनो आथिॅक अने सामाजिक विकास करवामां सौ ज्ञातिबंघुओना सहकारनी जरुर छे अने आवा परिवतॅनशील विचारो ज आवती पेढी माटे आशीवाॅदरुप बनी रहेशे.

तो कवि चकमकनी विनंती के आवो आजथी ज आपणा सामाजिक उत्थाननां विचारने अमलमां मुकवा दढ निणॅय करीऐ.

जय माँ सोनल.

प्रस्तुति कवि चकमक.

||सिद्धाश्रम महात्म्य || ||कर्ता-मितेशदान गढ़वी(सिंहढाय्च) ||

*|| सिद्धाश्रम की कथा ||*
*||  वामन अवतार  ||*
    *|| छंद रेणंकी ||*
  *||कर्ता-मितेशदान महेशदान गढ़वी(सिंहढाय्च)||*

समकाल वीते सत परबळ धर पर नरपळ बली एक दैत्य हुए,
वृद्धि कज बल बहु पावत जग भय इन्दर मती मन चैत्य जुए,
अनुठान जगावण यग्न मगन बली सर्व श्रेष्ठ दानीय गणे,
अवतार अळ्ये धर सकळ धुरंधर दैव तार वामन बणे,(1-81)

चिंतातुर भय भर भीतर अनुसर जल मही दैेवन गमन किते,
अळ अज भगवन तव कष्ट निकट दट कज अही सव याचत हिते,
थर थर  थावत तन मन भय इंन्दर परभंजण
प्रति पल दमणे,
अवतार अळ्ये धर सकळ धुरंधर दैव तार वामन बणे,(2-82)
,(परभंजण-पवन)

भाखत मुख शब्द विराट महा वीर दानीय दैत उदार भयो,
जावत नहीं याचक दान विहोणो मन धर टेक अपार रयो,
यज्ञादि तपस्या तेज कार इति कारण दैवन मन फ़फ़णे,
अवतार अळ्ये धर सकळ धुरंधर दैव तार वामन बणे,(3-83)

रक्षण कज विष्णु सकळ भ्रमांड सबळ मनु दुति लघु देह धरे,
तेजस मय कीरत नयन मुख दरसत  उच्चळ बली तद हरख भरे,
निरख़त लघु विप्र त्वरित बली भासत नमन सु   लागत हरी चरणे,
अवतार अळ्ये धर सकळ धुरंधर दैव तार वामन बणे,(4-84)

त्रय पद धर याचत विप्र कथित कज गावन गुण हरी नाथ तणा,
सुण बात बटुक रूप हरी सम याचत उच्चळ  मनु मुंझाय घणा,
दानी दन धरम धरावत धर महा दैवत दानम रखण प्रणे,
अवतार अळ्ये धर सकळ धुरंधर दैव तार वामन बणे,(5-85)

तद कद वैराट विप्र कर वरख़म नभ धरतल अड़ख़म बण्यो,
द्रख दैव अचंबन निरख़त रूप वीर लघु बाल विष्णु गण्यो,
नमने नव लोक नाथ कर जोड़ण नारायण दैतन दणे,
अवतार अळ्ये धर सकळ धुरंधर दैव तार वामन बणे(6-86)

गति वंत धर्यो नभ परथम धर तर सृस्टि तणो एक भाग गीयो,
द्वितीय धर्यो पाताल तले अळ  नभ सह लोकन नाप लीयो,
उदार  बली उछरंजण भासत तृत्तीय पद मु मथ्थ व्रणे,
अवतार अळ्ये धर सकळ धुरंधर दैव तार वामन बणे(7-87)

वरदान दिनों जस गावन परसन्न पावत दानीय शील बली,
सिद्धाश्रम थापन तय सिद्धि सब पामत ऋषि अही पाप जली,
जय जय हरी नाथन नारायण तव गुण *मीत* ध्यावत जगत जणे,
अवतार अळ्ये धर सकळ धुरंधर दैव तार वामन बणे(8-88)*(बली की दानशीलता देखके श्री हरी बली पर प्रसन्न हुए,और कहा यहाँ तपस्या करने वाले को शीघ्र ही समस्त सिद्धियाँ प्राप्त होंगी,उसी समय से यह स्थान सिद्धाश्रम के नाम से विख्यात हे)*

*🙏---मितेशदान(सिंहढाय्च)---🙏*

क्रांतितीर्थ खाते क्रांतिकारी केसरीसिंह तथा शहीद प्रतापसिंह बारहट्ट (चारण) ना तैलचित्रोनुं अनावरण - कच्छमित्रमां करशनभाई गढवीनो अहेवाल

क्रांतितीर्थ खाते क्रांतिकारी केसरीसिंह  तथा शहीद प्रतापसिंह बारहट्ट (चारण) ना तैलचित्रोनुं अनावरण - कच्छमित्रमां करशनभाई गढवीनो अहेवाल

24 अप्रैल 2017

स्पर्धात्मक परीक्षाओ माटे उपयोगी मटीरीयल्स

स्पर्धात्मक परीक्षाओ माटे उपयोगी गुजरात नुं ईतिहास, भूगोळ, संस्कृति नी 40 जेटली PDF फाईलो

डाउनलोड करवा माटे ::- Click Here

राजकोट थी सोनलधाम मढडा बस सेवा शरू

राजकोट - मढड़ा (आई श्री सोनलधाम) डायरेक्ट बस सेवा शरू-
राजकोट ऐस.टी विभागमा फरज बजावता चारण ( गढवी ) समाज ना सर्व भाईओ बहेनो नी रजुआतथी
अने अथाग प्रयत्नों पछी राजकोट थी मढड़ा डायरेक्ट बस सेवा नो प्रारंभ थता समग्र चारण (गढ़वी) समाज तथा आई श्री सोनल माँ ना भक्तगणो माँ आनंद नी लागणी व्यापी गई छे।
आ बस सेवाथी सौराष्ट्र तेमज कच्छ, गुजरात -राजस्थान ना भक्तो ने माताजी दर्शन माटे खूब ज सरळता रहेसे।
आ बस दररोज सवारे 5.45 कलाके राजकोट
थी रवाना थसे।
ऐस.टी. नीगममां फरज बजावता तमाम चारण बंधुओ नो आभार अने अभीनंदन
जय माँ सोनल।

क्रांतिकारी केसरीसिंह तथा शहीद प्रतापसिंह बारहट्ट (चारण) ना तैल चित्रोना अनावरण कार्यक्रमनो अहेवाल

क्रांतिकारी केसरीसिंह  तथा शहीद प्रतापसिंह बारहट्ट (चारण) ना तैल चित्रोना अनावरण कार्यक्रमनो अहेवाल

ता.23-04-2017 ना रोज झवेरचंद मेघाणी लोकसाहित्य केन्द्र तथा चारण गढवी ईन्टरनेशनल फाउंडेशन(CGIF) अनेअखिल कच्छ चारण सभा (मांडवी कच्छ) ना संयुकत उपक्रमे श्यामजी कृष्णवर्मा क्रांतितीर्थ मांडवी कच्छ खाते क्रांतिकारी केसरीसिंह बारहट्ट (चारण) तथा तेमना वीर पुत्र शहीद प्रतापसिंहना तैल चित्रोना अनावरण महेमानोना वरद हस्ते करवामां आवेल
आ कार्यक्रममां CGIF टीम तथा चारण समाजना आगेवानो सहित बहोळी संख्यामां चारणो उपस्थित रहेल

तैल चित्रोना अनावरण फोटोग्राफ 


                                          तैल चित्रो


क्रांतिकारी केसरीसिंह  तथा शहीद प्रतापसिंह बारहट्ट (चारण) :- Click Here

22 अप्रैल 2017

||शस्त्र प्रदान|| ||कर्ता मितेशदान गढ़वी(सिंहढाय्च) ||

      || शस्त्र प्रदान,रामायण महागाथा माथी,,,,||
         ||रचना प्रकार : छप्पय  ||
       ||कर्ता:मितेशदान महेशदान गढ़वी(सिंहढाय्च) ||

{जब विश्वामित्र ऋषि राम को अपने साथ मारीच और सुबाहु का वध करने के लिए ले गए तब  वन में ताड़का का भी राम ने वध किया तो उसके वध पश्च्यात ऋषि  राम से प्रसन्न  होकर अलभ्य शस्त्रो का प्रदान करते है)

दिया शस्त्र कर दान,मान खूब रामा तुज  पर,
किया सज्ज सनमान,ध्यान दिनकर कोधरकर,
वरण रूप  धर  श्याम, राम   रघुनंद   आया,
धरण भूप  मरजाद,याद अज  करण  द्रसाया,
असुरा मारण हाथमें, शस्त्र   धरे   रघुराम,
धरणीधर वंदन वारणा, मीत रटेतव नाम(1)

मन मुख धारण स्मित,हेत रामा   दरसावे,
शस्त्र प्रहारण रीत,ऋषिवर सत   समजावे,
शक्ति साथ सह भेद,वेद सब ज्ञान जणावन,
सदा राख नित टेक,एक मरजाद  निभावन,
असुरा मारण हाथमें, शस्त्र   धरे   रघुराम,
धरणीधर वंदन वारणा, मीत रटेतव नाम(2)

परत  शस्त्र फरताय ,दिया कर दान  प्रजाणं,
हणण दैत   हरताय, किया वर दान  सुजाणं,
काट काट कर  नष्ट,  दैत को पंथ  हटावण,
मती दैत कर   भ्रष्ट, जगत को पाप रटावण,
असुरा मारण हाथमें, शस्त्र   धरे   रघुराम,
धरणीधर वंदन वारणा, मीत रटेतव नाम(3)

सत्यवान शूल अस्त्र, शस्त्र धर जूठ निवारण,
सत्यकीर्ति उपलक्ष्य,लक्ष्य सर कष्ट  विदारण,
पराड मुख प्रतिहार,दैत    मुंडन    छेदन तू,
अवान्मुख हथियार, द्वार   अजरा   भेदन तू,
असुरा मारण हाथमें, शस्त्र   धरे   रघुराम,
धरणीधर वंदन वारणा, मीत रटेतव नाम(4)

🙏----मितेशदान(सिंहढाय्च)----🙏

*कवि मीत*

21 अप्रैल 2017

चारण समाजना 100 थी वधु युगलो लग्नना बंधने बंधाशे कच्छमित्रमां रमेशभाई गढवीनो अहेवाल

चारण समाजना 100 थी वधु युगलो लग्नना बंधने बंधाशे कच्छमित्रमां रमेशभाई गढवीनो अहेवाल

कच्छमित्रनुं अहेवाल

सौराष्ट्रक्रांति राजकोट नुं अहेवाल

चारणो माताजीओ ऐ चींधेला मार्गथी विमुख न बनवा साथे शकितत्वने उजागर करता रहे कच्छमित्रमां करशनभाई गढवीनो अहेवाल

चारणो माताजीओ ऐ चींधेला मार्गथी विमुख न बनवा साथे शकितत्वने उजागर करता रहे कच्छमित्रमां करशनभाई गढवीनो अहेवाल
20 अप्रैल 2017

श्री झरपरा चारण समाज आयोजीत द्रितीय समूहलग्न महोत्सव आमंत्रणपत्रिका

श्री झरपरा चारण समाज आयोजीत द्रितीय समूहलग्न महोत्सव आमंत्रणपत्रिका

सहर्ष जणावता आनंद थाय छे के, प.पू. आईश्री देवल मां ना पथ दर्शन थकी तथा प.पू. आई श्री सोनल मांना स्वप्नने साकार करवा झरपरा गामना आंगणे सामाजीक ऐकता ना द्रष्टात रूपे समूह लग्नोत्सवनुं आयोजन करेल छे. पधारवा स्नेहभर्यु आमंत्रण छे.

कार्यक्रमनी रूपरेखा
ता.27-04-2017 , गुरुवार
समुहर्ता सवारे 10-15 कलाके

माळा पहेराववानुं सवारे 10-30 कलाके
वनाय/मांडपा रोपण सवारे 10-45 कलाके
दांडीयारास बपोरे 3-00 कलाके
कलाकारो
दिवाळीबेन आहिर एन्ड पार्टी


ता.28-04-2017 , शुक्रवार
जान आगमन सवारे 8-00 कलाके

हस्तमेळाप सवारे 10-00 कलाके
भोजन समारंभ बपोरे 12-15 कलाके
कन्या विदाय बपोरे 2-00 कलाके


यज्ञकार्यना आचार्यश्री शास्त्री श्री भावेशभाई जोषी (झरपरा)

स्थळ :- श्री सोनलधाम, चारण समाजवाडी, गाम झरपरा ता.मुंदरा कच्छ

निमंत्रक

श्री झरपरा चारण समाज तथा समूह लग्न समिति
चारणो ना प्रमाणो

चारणो ना प्रमाणो
श्रीमद भागवत मां
वाल्मीकी रामायण मां
महाभारत मां

संदर्भ :- ठाकुर कृष्णसिंह बारहठ द्रारा विरचित चारण कुल प्रकाश मांथी

ई-बुक बाय :- www.charansangathan.in

PDF डाउनलोड करवा माटे ::- Click Here

श्री गढवी (चारण) समाज आदिपुर आयोजीत पांचमो समूह लग्नोत्सव आमंत्रणपत्रिका

श्री गढवी (चारण) समाज आदिपुर आयोजीत पांचमो समूह लग्नोत्सव आमंत्रणपत्रिका

भावात्मक ऐकता, सामाजीक विकास, समय, शकित अने संपत्तिने बचाववाना हेतुसर, सामाजीक क्रांतिना भागरुपे प.पू. आईश्री सोनल मां ना आदेश अनुसार प.पू. देवल मां नी प्रेरणा अने संतो, माताजीओ ना शुभ  आशीर्वाद थी आपणी चारणी संस्कृति अने पारंपरिक मूल्योने ध्यानमां राखीने संवत 2073 वैशाख सुद-3 (अखात्रीज) ना शुभदिने पांचमो समूह लग्नोत्सवनुं आयोजन करवामां आव्यू छे जेमां आप सौने पधारवा भावभर्यु आमंत्रण

कार्यक्रमनी रूपरेखा
ता.27-04-2017 , गुरुवार
गणेश स्थापना सवारे 7-15 कलाके
मंडपा रोपण सवारे 9-00 कलाके
भोजन समारंभ बपोरे 12-00 कलाके

माताजीओ संतो अने महंतोना आशीर्वचन तथा सामाजिक अग्रणीओनी उपस्थिती रहेशे
प.पू. चारण महात्मा पालुभगत (काळीपाट राजकोट)
प.पू. संतश्री भावेश बापु (श्री जगाबापु प्रेरीत उदासी आश्रम पाटड़ी)

दांडीयारास रात्रे 10-00 कलाके
कलाकार
गोपालभाई गढवी, शिवराजभाई गढवी


ता.28-04-2017 ने शुक्रवार
हस्त मेळाप सवारे 10-30 कलाके
भोजन समारंभ बपोरे 12-00 कलाके
कन्या विदाय सांजे 4-10 कलाके


शुभ लग्न स्थळ :- श्री गढवी (चारण) समाजवाडी आदिपुर, 
सोनलधाम, वॉर्ड-1 ऐ आदिपुर कच्छ


निमंत्रक
श्री गढवी (चारण) समाज आदिपुर


19 अप्रैल 2017

श्री काठडा चारण समाज आयोजीत पाँचमा समूह लग्नोत्सव आमंत्रणपत्रिका


*श्री काठडा चारण समाज आयोजीत पाँचमा समूह लग्नोत्सव आमंत्रणपत्रिका*
*भावात्मक ऐकता, सामाजीक विकास, समय, शकित अने संपत्तिने बचाववाना हेतुसर, सामाजीक क्रांतिना भागरुपे प.पू. देवल मां नी प्रेरणा अने संतो, माताजीओ ना शुभ  आशीर्वाद थी आपणी चारणी संस्कृति अने पारंपरिक मूल्योने ध्यानमां राखीने संवत 2073 वैशाख सुद-3 (अखात्रीज) ना शुभदिने छठ्ठा समूह लग्नोत्सवनुं आयोजन करवामां आव्यू छे जेमां आप सौने पधारवा भावभर्यु आमंत्रण*
*कार्यक्रमनी रूपरेखा*
*ता.27-04-2017 , गुरुवार*
दांडीयारास बपोरे 03-00 कलाके
कलाकार
खीमराज गढवी
भोजराज गढवी
*ता.28-04-2017 ने शुक्रवार*
वनाय सवारे 8-30 कलाके
मांडवो सवारे 9-15 कलाके
भोजन समारंभ बपोरे 12-15 कलाके
हस्त मेळाप सवारे 02-15 कलाके
कन्या विदाय सांजे 6-39 कलाके
शुभ लग्न स्थळ :- सोनलधाम काठडा ता. मांडवी कच्छ
*निमंत्रक*
श्री काठडा चारण समाज तथा
श्री सोनल शकित समूह लग्न समिति

मस्काना क्रांतितीर्थ खाते वीर शहीद पिता पुत्रना तैलचित्रोनुं अनावरण कच्छमित्रमां करशनभाई गढवीनो अहेवाल

मस्काना क्रांतितीर्थ खाते वीर शहीद पिता पुत्रना तैलचित्रोनुं अनावरण कच्छमित्रमां करशनभाई गढवीनो अहेवाल

चारण समाचार मासिक मुखपत्रनुं विमोचन

.            निमंत्रण
चारणत्वने उजागर करतुं सामयिक " चारण समाचार"

चारण समाचार मासिक मुखपत्रनुं विमोचन
ता. 27-04-2017 , गुरुवार
समय सांजे 5-00 कलाके
विमोचन :- श्री ईश्वरभाई अरजणभाई गढवी (युवा उधोगपति) ना वरद हस्ते
स्थळ :- श्री लक्ष्मण राग चारण बोर्डिंग, लायजा रोड मांडवी कच्छ
निमंत्रक
तंत्री, प्रकाशक, मालीक
विजयभाई के.गढवी
(पूर्व पोलीस ईन्सपेकटर)
सहतंत्री
नाराण भारमल गढवी
मो- 9825935596
चारण समाचार मंगाववा माटेनी माहिती
लवाजम दर
1 वर्ष रू. 250 /-
3 वर्ष रू. 450 /-
5 वर्ष रू. 1000 /-
सरनामुं
चारण समाचार
हरि नगर-1, मांडवी नलिया रोड, मांडवी कच्छ
मो :- 9825935596
charansamachar@gmail.com

श्री अखिल कच्छ चारण सभा तथा समूह लग्न समिति आयोजीत 23 मो समूहलग्न महोत्सव आमंत्रणपत्रिका

श्री अखिल कच्छ चारण सभा तथा समूह लग्न समिति आयोजीत 23 मो समूहलग्न महोत्सव आमंत्रणपत्रिका
 समूहलग्न मां 47 युगलो प्रभुतामां पगला मांडशे
.          *कार्यक्रमनी रूपरेखा*
 ता.27-04-2017 ने गुरुवार
दांडीयारास बपोरे 3 थी 7 कलाके
 ता.28-04-2017 ने शुक्रवार
मंडपारोपण सवारे 9-00 कलाके
हस्त मेळाप 11-00 कलाके
भोजन समारंभ बपोरे 12-30 कलाके
विदाय बपोरे 4-00 कलाके

स्थळ :- श्री लक्ष्मण राग चारण बोर्डिंग लायजा रोड, ता.मांडवी-कच्छ
प्रभुता मां पगला मांडनार सुपुत्रो-सुपुत्रीओने शुभ आशिष आपवा अने प्रसंगनी शोभा वधारवा तथा ज्ञातिगंगाना दर्शननो लाभ लेवा भावभर्यु निमंत्रण
निमंत्रक
श्री अखिल कच्छ चारण सभा तथा समूह लग्न समिति मांडवी कच्छ


           वंदे सोनल मातरम्चारण समाजनुं गौरव

चारण समाजनुं गौरव 
झरपरा - भुजपुर चारण (गढवी) समाजना गौरव ऐवा तेजस्वी तारलाओने सरकारी सेवाओ मां उच्च पदो पर निमणुक तथा स्पर्धात्मक परीक्षाो पसार करवा बदल अने उच्च शिक्षण मेळववा बदल खूब खूब अभिनंदन 

18 अप्रैल 2017

जगतमां त्रण प्रकारना माणसो होय छे...!

जगतमां त्रण प्रकारना माणसो होय छे...!

ऐक गुलाबना छोड जेवा.

बीजा आंबाना वृक्ष जेवा.

त्रीजा फणसना छोड जेवा.

*  गुलाबना छोडने फूल ज आवे, फळ न आवे.
समाजमां केटलाक लोको ऐवा होय छे. जे बोलता होय छे, कांई करता नथी.
केवळ फूल, फळ नहि. ''

*  आंबाने मोर आवे ने फळ पण आवे.
समाजमां केटलाक लोको ऐवा होय छे. जे बोले ऐ करी बतावे छे. ''

* फणसना वृक्षने फूल नथी आवतां, सीघा फळ आवे छे.
समाजमां अमुक माणसो ऐवा होय छे. जे बोलता नथी, कायॅ द्रारा समाजने सीघुं परिणाम आपे छे.

जय माताजी.

प्रस्तुति कवि चकमक.

राजस्थान केसरी केसरीसिंह बारहट्ट (चारण) जीवन अने कवन परिसंवाद

.              *निमंत्रण*
झवेरचंद मेघाणी लोकसाहित्य केन्द्र
चारण गढवी ईन्टरनेशनल फाउंडेशन(CGIF) तथा
अखिल कच्छ चारण सभा (मांडवी कच्छ) ना संयुकत उपक्रमे आयोजीत परिसंवाद
*राजस्थान केसरी केसरीसिंह बारहट्ट (चारण) जीवन अने कवन*
*श्यामजी कृष्णवर्मा क्रांतितीर्थ खाते राजस्थान केसरी केसरीसिंह बारहट्ट (चारण) तथा तेमना वीर पुत्र शहीद प्रतापसिंहना तैल चित्रोना अनावरण विधि तथा  केसरी केसरीसिंह बारहट्ट ना जीवन अने कवन पर आयोजीत परिसंवादमां उपस्थित रहेवा भावभीनुं निमंत्रण छे*
*तारीख :- 23-04-2017 , रविवार*
*समय :- सांजे 4-30 थी 7-30*
*सत्र-1 उद् घाटन सत्र*
उद् घाटक : प्रो. प्रतापसिंह चौहाण (कुलपतिश्री सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, राजकोट)
अध्यक्ष : श्री रविदान.जी. मोड (चेरमेनश्री CGIF)
मुख्य महेमान : डॉ. चन्द्रसिंह जाडेजा (कुलपतिश्री श्यामजी कृष्णवर्मा कच्छ यूनिवर्सिटी, भुज)
अतिथि विशेष
(1) श्री अश्विनीकुमार फतेहसिंह मानव
(2) श्री कैलाशदान जाडावत
(3) श्री प्रविण गढवी (IAS निवृत)
वक्तव्य :- पह्मश्री विष्णु पंड्या (वरिष्ठ पत्रकार)
*सत्र-2 साहित्य सत्र*
वकताश्री
डॉ. अंबादान रोहडीया - केसरीसिंह बारहट्टना क्रांतिकारी विचारो
श्री प्रविण गढवी
श्री प्रविण गढवी - केसरीसिंह बारहट्टनुं पध
श्री कैलाशदान जाडावत -केसरीसिंह बारहट्टनुं गध
*स्थळ :- श्यामजी कृष्णवर्मा क्रांतितीर्थ, मांडवी - कच्छ*
*निमंत्रक*
श्री विजयभाई गढवी (प्रमुखश्री अखिल कच्छ चारण सभा)
श्री राजा रुडाच (MD चारण गढवी ईन्टरनेशनल फाउंडेशन(CGIF))
डॉ. अंबादान रोहडीया (नियामकश्री
झवेरचंद मेघाणी लोकसाहित्य केन्द्र, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, राजकोट)

पोलीस भरती-2016 फाईनल परिणाम तथा सिलेक्शन लीस्ट जाहेर

पोलीस भरती-2016 फाईनल परिणाम तथा सिलेक्शन लीस्ट जाहेर

वधारे माहिती माटे :- Click Here

पांचोटीया चारण समाज आयोजीत समूह लग्नोत्सव आमंत्रणपत्रिका

पांचोटीया चारण समाज आयोजीत समूह लग्नोत्सव आमंत्रणपत्रिका

भावात्मक ऐकता, सामाजीक विकास, समय, शकित अने संपत्तिने बचाववाना हेतुसर, सामाजीक क्रांतिना भागरुपे प.पू. देवल मां नी प्रेरणा अने संतो, माताजीओ ना शुभ  आशीर्वाद थी आपणी चारणी संस्कृति अने पारंपरिक मूल्योने ध्यानमां राखीने संवत 2073 वैशाख सुद-3 (अखात्रीज) ना शुभदिने छठ्ठा समूह लग्नोत्सवनुं आयोजन करवामां आव्यू छे जेमां आप सौने पधारवा भावभर्यु आमंत्रण

कार्यक्रमनी रूपरेखा
ता.27-04-2017 , गुरुवार
वनाय सवारे 7-15 कलाके
मांडवो सवारे 11-00 कलाके
भोजन समारंभ 12-15 कलाके
दांडीयारास रात्रे 10-00 कलाके
कलाकार
सामतभाई केशवभाई गढवी (पांचोटीया)
भोजराज गढवी (भाडा)
वर्षाबेन बगथरीया

ता.28-04-2017 ने शुक्रवार
हस्त मेळाप सवारे 10-15 कलाके
भोजन समारंभ बपोरे 12-00 कलाके
कन्या विदाय बपोरे 2-00 कलाके

शुभ लग्न स्थळ :- आईश्री पुनई मां मंदिर पांचोटीया, मांडवी कच्छ
निमंत्रक
पांचोटीया चारण समाजSponsored Ads

ADVT

ADVT