.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

19 जुलाई 2017

||वीर रामवाळा नु सपाखरु||:-गीगा बापु बारोट ( सपाखरु )

||वीर रामवाळा नु सपाखरु||:-गीगा बापु बारोट ( सपाखरु )

सांधा त्रोडीया पांजरावाळा सांकळेथी बाघ छुट्या ,,
बांग बोली गांमडामां थीआ हाकबाक ,,.
जुटा सिंह काळजाळ बछुटा पेनाग जाणे ,, .
तृटा आसमान केता कुट्या जमीतांक .. || 1 ||

झाळां फाळां तेगवाळां प्रलेकाळां वेर जाग्या ,,.
पा"ड वाळां रंग्या गाळा रगताळा पुर ,,.
फोगाळा उढेळा वाहे वादळारा नोर फरे ,,.
पडे ताळी बंधुकारी वाग्या रणतुर || 2 ||

केंकाणा झणंकी कडी ठंणकी पाखरां कडी ,,.
झणंकी झरदांखाख उठीया जोधार ,,.
रणंकी सिंधवा राग ठंणंकी उठीया रोगा ,,.
डणंकी  मामले शुरा करे मारामार ,,. || 3 ||

हनुंमत धोमवाने लंका ढाळ्या जेम दाह्या ,,.
वेरी हुंदा वाळा , गाळा त्रोडीया विशेक ,,.
धोळे दि"अे गामडामां लुंटवाने पडे धाडा ,,.
मारी धमरोळी वाळा , कर्या एकमेक ,,.|| 4 ||

बंध कर्या खाळे खाळा न चाले सांगरा बेग
तेम रुंध्या केडे केडा न चाले टपाल
लाखु दळा भडा वाळा करे न को कोइ लाळी
मुखबाथी मार्या कर्या देशरा पेमाल || 5 ||

हाटडारी बंध बारी वेपारी तो बेठा हारी ,,,
खेड वाडी सुकी वाडी पावा लाग्या खुन ,,,
बसाडारी लोकडारी उगरारी नको" बारी 
सीधा वाट धाट हाट पडी गया सून .|| 6 ||

लोढे सागरारा केना प्रथमीरा धडा लागा ,,
कोप्या किरतार केना थावा प्रेलेकाळ , ,
हलबल्या प्रथी पीठु मेदानीरा मळ्या होळा ,,
बधा टोळां ठोरे ठोर कुंकाव्या बैताळ ,,|| 7 ||

ललक्या ग्रिधाण टोळां गळे वाने मास लोळां ,,
भभक्या भेरवां काळा लेवा बळी भोग ,,
रतिया झंझाळ्यां नाळां सिंधुडे भ्रेकुंडे रंग्या ,,
जाग्या धणे दि'ए लाग्या तोपुवाळा जोग || 8 ||

*रचियता :- गीगा बापु बारोट*

*टाईप :- मनुदान गढवी*

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT