.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

17 मार्च 2018

श्री अखिल कच्छ चारण सभा 24 मो समूह लग्न

श्री अखिल कच्छ चारण सभा संचालित समूह लग्न समिति-मांडवी द्रारा ता.18/04/2018 (अखात्रीज) ना रोज योजानार 24 मो समूह लग्न

गुजरात सरकार द्रारा कन्याओ माटे "कुंवरबाई नुं मामेरु"  रू. 10000 /- तथा "सात फेरा समूह लग्न" ना रू. 10000 /- कुल रू. 20000 /- सहाय आपवामां आवे छे

गुजरात सरकार नी योजना (1) "सात फेरा समूह लग्न" तथा (2) "कुंवरबाई नुं मामेरु" योजना हेठळ सहाय मेळववा माटे जरूरी आधार पुरावानी माहिती

जरूरी आधार पुरावानी माहिती
(1) जन्मनो प्रमाणपत्र / शाळा छोडयानुं प्रमाणपत्र - वर अने कन्या 
(2) वर तथा कन्याना 8 फोटा (पासपोर्ट साईज)
(3) वर अने कन्याना पितानो आधारकार्ड अने चुंटणी कार्डनी नकल
(4)  वर अने कन्या ना राशनकार्ड नी नकल
(5)  वर अने कन्या ना जातिना प्रमाणपत्र नी नकल
(6) कन्याना पितानो आवकनो दाखलो (आवक मर्यादा ग्राम्य विस्तार माटे - रू. 1,20,000 /- , शहेरी विस्तार माटे रू. 1,50,000/- )
(7) कन्या नी बेंक पासबुक नी नकल
(8) B.P.Lकार्ड नी नकल (जो होय तो )

नीचे ना आधारो समूह लग्न समिति मेळवी आपशे
(1) लग्न नोंधणीनुं प्रमाणपत्र
(2) माराजनुं प्रमाणपत्र
(3) समूह लग्न समितिना प्रमुख नुं पत्र
(4) वर-कन्या ना संयुक्त फोटो

ऊपर मुजब ना आधार-पुरावाओ ता.31-03-2018 सुधी मां फरजीयात जमा कराववाना रहेशे.

नाम नोंधणीनी छेल्ली ता.31/03/2018
स्थळ :- श्री लक्ष्मण राग चारण बोर्डिंग, लायजा रोड, मांडवी-कच्छ
वधारे माहिती माटे संपर्क
02834223698
9879928576 


नोंध :- जे नाम नोंधावी गया छे तेमज हवे नोंधाववाना छे तेओ समयसर आधार पुरावा रजु करवा नम्र अपील छे

ली. श्री अखिल कच्छ चारण सभा संचालित समूह लग्न समिति-मांडवी

         वंदे सोनल मातरम्

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT