.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

15 जुलाई 2018

GPSC :- गुजरात जाहेर सेवा आयोग द्रारा वर्ग-1/2 नी 294 जग्याओ माटे भरती

GPSC :- गुजरात जाहेर सेवा आयोग द्रारा वर्ग-1/2 नी 294 जग्याओ माटे भरती

फॉर्म भरवानी शरू ता.16-07-2018 (13-00 कलाकथी)
फॉर्म भरवानी छेल्ली ता.31-07-2018

ओनलाईन अरजी करवा माटे ::- Click Here

वर्ग-1

(1) नायब कलेकटर / नायब जील्ला विकास अधिकारी - 50 जग्याओ

(2) नायब पोलीस अधिक्षक - 3 जग्याओ
वगेरे 75 जग्याओ

वर्ग-2
(1) मामलतदार -34 जग्याओ

(2) सेक्शन अधिकारी (सचिवालय) - 10 जग्याओ

वगेरे 219 जग्याओ
वघारे माहिती माटे :- Click Here

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT