.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

7 मार्च 2019

हस्ता रेहवुं रचना: जोगीदान चडीया

.                 *हस्ता रेहवुं*
.         *रचना: जोगीदान चडीया*

हस्ता रेहवुं हस्ता रेहवुं, वळी रदय मां वस्ता रेहवु.
भाव भरो पण भाव भरेलो, साव न पाछुं सस्ता रेहवुं. 01

जरुरयात नी जमीयुं माथे, वादळ जेम वरस्ता रेहवु.
कोय कडाको कर्या वगर बस, आपी दई ने अस्ता रेहवुं. 02

दरद बिजा ने नव देखाडी, काळज मांज कणस्ता रेहवुं.
व्हालप सौ ने वेंहच्ये राखी, दिल खुश भाव दरस्ता रेहवुं. 03

मरम भरेली महर करीने, डापण थी नव डस्ता रेहवुं.
हशे कही ने अती हेतथी, पांपण नेह परस्ता रेहवुं. 04

चडीया साची राह न चुकी, धरम दीवाले धस्ता रेहवुं.
खोट्य पडे कोई खांडणीये तो, दरद खांडवा दस्ता रेहवुं. 05

हळीये मळीये हेत प्रसरीये, एकल कांव अमस्ता रेहवुं.
अमरत दरीयो आप्यो हरीये, तो सीद साव तरस्ता रेहवुं. 06

दुस्मन पण मांडे जो दलनी, भलुं बुरुं ना भस्ता रेहवुं.
माफ करी थई मोटा दलना, प्रेमे हुंफ पिरस्ता रेहवुं. 07

चिंधी मारग सतनो चडीया, राह भुल्या ना रस्ता रेहवुं.
जगमां जोगीदान फकत बस, खोटा जणथी खस्ता रेहवुं. 08

उजळो करवा नीज आतमने, घणा सजग रई घस्ता रेहवुं.
काट न लागे ए कारण थी, कर्म सरांणे कस्ता रेहवुं. 09

कोंण कहे छे वगर विचार्ये, फंदा मां जई फस्ता रेहवुं.
त्रिकम ने मळवा कज तोडी,  गोमतीये पग गस्ता रेहवु. 10

*रचना: जोगीदान चडीया. मो.नं. 9898360102*
🙏🏻🔱🙏🏻🔱🙏🏻🔱🙏🏻🔱🙏🏻

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT