.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

31 अक्तूबर 2015

|| सेंण कजे सणगार सजे || रचना: जोगीदान गढवी (चडीया)

.                 || सेंण कजे सणगार सजे ||
.          रचना: जोगीदान गढवी (चडीया)
.                  छंद: गीरधारी त्रोटक
.   ( गीरधारी= स,न,य,स./ त्रोटक= स,स,स,स)
पग घुंघर फोलरी बिछीया नेवरी, आवल ने पगपान कडा
चिप चौपलि झांझर तोडोय पायल, टणका फुलडी छेड छडा.
पद पातळी पाजेब मोरपखो, ओली हीरण नैंण न ताल तजे
जोगीदान अती गुंणवान त्रीया नीज सेंण कजे सणगार सजे.||01||
(गुंणीयल त्रीयाये जे पगमां  सणगार सज्या छे ते.. घुंघर,फोलरी,बिछीया,नेवरा,आवला,पगपान,कडा,चिप,चौपली,झांझर,तोडा, पायल,टणका,फुलडी, छेड, छडा,पद पातळी (सेर) पाजेब, मारपखो (सवेंटीया)अने  हीरण नैंण,..आटलुं पगमां पेहर्युं छे..)
हथ मुंदडी विटीयुं पांचियां कंगन,चुडीय बंगडी हाथ चुडा.
हथ फुल अंगुठीय अरसी गोखरु,राखडी बोर थी खुब रुडा
बाजुबंध अणात फुदां टहडां, हथ पांन ने डोरणी धोप हजे.
जोगीदान अती गुंणवान त्रीया नीज सेंण कजे सणगार सजे.||02||
(सेंण काजे त्रीयाये हाथमां..मुंदडी, विंटियु,पांचीया,(पंजो) कंगन,चुडीयु,बंगडी,हाथ चुडा,हथ फुल,अंगुठी, अरसी, गोखरु,राखडी बोर,बाजुबंध,अणात,फुदां, टहडा, हथपान,डोरणी,अने धोप..आटला सणगार हाथमां सज्या छे)
अती नाजुक केड्य पे कंणधनी,वळी पंचतडी रटकां परती
जुडो हेम कंदोरो ने जंजीरीयुं, कंणकंती न चंपकली करती
ऐनी नांभीये मोती ने वाळो झुलो,वळी त्रागडी मंडली केम तजे.
जोगीदान अती गुंणवान त्रीया नीज सेंण कजे सणगार सजे.||03||
(सोहागण सुंदरीये तेनी तेनी अती नाजुक कमर पर..कंणधनी,पंचतडी,राटका, जुडो, कंदोरो,जंजीरीयां,कंणकती,चंपकली,तथा नांभी मां वाळो(सोनानो) परोवेल जेमां मोती लटके छे..तथा त्रागडी (तगडी) अने मंडली ने पण कमर पर सज्यां छे..)
हिये कंठीय हार ने हांहडीयुं,माळा मंगळ सुत्तर मादळीयां
बोर हुरसी डोकीयां हैहलीया, वळी हालरो झालर हादळीया
तुलसी तिमडी बिजमाळ मगां,गळे खेंगळ मट्टर माळ गजे
जोगीदान अती गुंणवान त्रीया नीज सेंण कजे सणगार सजे.||04||
(ई गुंणीयल रंभा ये..पोताना हैया पर..कंठी,हार, हांसडी, माळा, मंगळ सुत्र,मादळीया,बोर माळा,हुरसी ,डोकीयां, हैहली, हालरो, झालर, तुलसी, तिमडी, बिजमाळ (बिजना चंद्र जेवो हार) मगमाळा, खेंगाळी, अने मटर माळा..वगेरे सणगारो हैया पर गळा मां धारण कर्या छे...)
सजी कांन सुरेलीय ओगणीया वळी ऐरींग टोप ने वालरीया
झेला झुमखा झुम्मर ने झुमणा,टोटी टोप अकोटा ने टालरीया
कर्ण फुल ने कुंडळ ने कडीयुं, लळता लटकाणीया जाय लजे.
जोगीदान अती गुंणवान त्रीया नीज सेंण कजे सणगार सजे.||05||
(सोहागण सुंदरी ये कानमां जे सणगार सज्या ते..सुरेलीया,ओगणीया,ऐरींग,टोप, वाली,झेला,झुमखा, झुम्मर,झुमणा, टोटी, टोप, अकोटा, टालरीयुं, कर्णफुल, कुंडळ, कडीयुं, लटकणीया, ..वगेरे सणगार कांने  सज्या छे..)
चुंप रस्सण रवोय दांत चढ्या, वळी नथ्थणी डांमणी नाक नथा.
लुंग वल्लनी फींणीय चुंक धरी,तापे कांटोय दांणोय नेह कथा.
टीको चांदलो मांग ने शिसफुलां,बिंदी भाल मे टीलडी नाथ भजे.
जोगीदान अती गुंणवान त्रीया नीज सेंण कजे सणगार सजे.||06||
(सौदर्य मुरती रमणीये ..पोताना दांत पर सोनाना चुंप,रसण,अने रवो मढ्यो छे..नाके..लुंग, वलनी,फिणीं, चुंक,कांटो, अने नंगवाळो दांणो..धारण कर्युं..अने कपाळ मां..टीको,चांदलो,मांग, शिसफुल, बिंदी, अने टीलडी लगावी छे जे नेह थी ऐना नाथ ने ऐना प्रियतम ने भजी रही छे..)
माथे राखडी बोर ने सांकळीयुं, सणगार सज्यो ईती सुंदरीये.
ऐनो वाल्यम आज विदेस वळ्यो, दील देह झुले मधरा दरीये.
धणुं हेत करी धुमती झुमती ज्यारे बारणे प्रित टकोर बजे
जोगीदान अती गुंणवान त्रीया नीज सेंण कजे सणगार सजे.||07||
( वाल्यम नी वाट जोती वनीता..माथा मां राखडी बोर, अने सांकळी नो सणगार सजी ने विदेस थी परत फरी रहेल पियु नी राहमां बेठी छे..तेनो प्रियतम अने पोताना हैया ना भाव बंन्ने मधरा मधरा दरीया ना हीलोळे चड्या छे..पण ज्यां पोताने बारणे प्रितना टकोरा थया त्यांतो बाई..अती हेत थी जांणे धुंमवा मांडी छे...)
रचना: जोगीदान गढवी (चडीया) कृत " सृंगार सप्तक"
मो.नं. 9898 360 102
मारा मोबाईल नंबर नी पाछळ आवता त्रण आंकडा" 102 " आवे छे..माटे उपरोक्त रचना मां में स्रीयो ना गरेणा ना नाम पण 102 लीधां छे..वधु आभुषणो नां नाम आपने ध्यान मां होय तो जणावशो...जेथी अमुक आभुषणो नो भुतकाळ नो भव्य वारसो काव्य मां जीवीत रहे...


कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT