.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

11 नवंबर 2015

बेह गाममा बीराजेल वीर सोलंकी वछराज नी चोवीसी(24 दुहा

जय जुंगीवारा
बेह गाममा बीराजेल वीर सोलंकी वछराज नी चोवीसी(24 दुहा) जे नंगा भाई गढवी  (सलाया वारा) ए लख्या छे तेमाथी 12 दुहा ब्लोग पर मुकवानो  नानकडो प्रयास करेल छे  बीजा दुहा हवे पछी मुकवामा आवशे
||1|| बंधन पवित्र बहेन नो, ऐमा साचा सबंध नो सार, आतो तातणा तणो तहेवार, इतो विश्वास भर्यो वाछरा.....

||2||  राजपूत हाथे राखडी इतो बांधे देवल बाइ, इतो जाते चारण जाइ, तारा वारणा लीए वाछरा......    
||3|| बळेव पूनमे बेनळी, अने लागणी थी बांधे लीर एवो विश्व  भरमा विर, तारो  विजय थाय वाछरा. ....
||4|| माथुं तु मागी लेने, तने उतारी आपु आई, मारी बेनडी देवलबाई, तारे वचने बंधाणो वाछरो......
||5||  मरु तोय मागुं नही एवो, राणा तारों रुधिर, तुं बांधव मारो बलवीर मने, व्हालो बहुं  तुं वाछरा......
||6||  मागीश मारा मोतने, अने शुरा नही मागुं शीर, पण साचवी लेजे शूरवीर, एवी विधी जवतलनी वाछरा. ......
||7|| मोढे तुं मागी लेने आज दीलथी देवलबाई, एवा अवसर टाणे आई, तने विनती करे  छे वाछरो....
||8|| माग्यु कदी मले नही वीरा नभ माथी नीर, पण वमळ सर्जे ना विर कदी वहेता जळमा  वाछरा......
||9|| मरे पण मागे नही ऐवी जगमा चारण जात, अमे वाणी करमे विख्यात, ऐवा वेद पुराणे वाछरा...... 
||10|| एवा फेरा मांडवे फरतो त्या आव्यो काने अवाज, आपणा गामनु आज ऐवो वारी गया धण वाछरा.....
||11|| मंगळ फेरा मेल्या ऐवा वरराजाने वेश, पछी खंभेथी हटावी खेश, एवी वरमाल तोडी वाछरा. ....
||12||  ऐवो पलमा घोडो पलाण्यो, धरी नही मनमा धीर, आज विना डरथी विर, ऐवो व्हारे चड्यो तुं वाछरा.. ..
                   (क्रमश)
लेखक: नंगा भाई गढवी
(नंगो चारण) सलाया
मो: 9904888458
टाइप: रामदे पी गढवी  (बेह)
टाइप मा भूल होय तो माफ करजो
 वंदे सोनल मातरम् 

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT