.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

10 दिसंबर 2015

राघव ने ठबको रचनाः जोगीदान गढवी (चडीया)

.                   || राघव ने ठबको ||
.      राग: तारी केटला जनम नी रे कमांणी रे.
.          रचनाः जोगीदान गढवी (चडीया)
तमे देवी रे सीताने खुब दुभावी रे.,.रुदा ना काठा  रामजी…
तने सेजे रे सरम कां ना आवी…रे कर्युं रे कुडुं कामजी रे.
मैयर सैयर मेली अजोधा.मां आली...वेभव मेली ने हारे वन  हाली रे..सथवारे तारे..सामजी..रे...तोय देवि रे सीताने खुब दुभावी रे रुदा ना काठा रामजी रे....०१
लखन लला ने ज्यारे कीधुं तमे कांने..भुल्युं रे करी छे मोटी भगवांने रे..भटकावी वने भामजी..तमे देवि रे सीताने खुब दुभावी रे रुदा ना काठा रामजी रे....०२
कहे वालमीकी मारा  तप सब त्यागुं रे..मारी वात मांनो बिजुं ना हुं मागुं रे...चडावुं पगे चामजी रे..तोय ..देवि रे सीताने खुब दुभावी रे रुदा ना काठा रामजी रे....०३
ताप सती तपीयो त्यां..अगनी ओलांणीं रे..माडी सीता पछी सीद ने समांणीं रे..धरणीं रे केरे  धामजी रे..तमे देवि रे सीताने खुब दुभावी रे रुदा ना काठा रामजी रे....०४
प्रभु सो लेखांणां  तमे चोपडा ना पांने..पण..दीधो रे ठबको जोगी दाने..रे..गजावी आखुं गाम जी...तमे देवि रे सीताने खुब दुभावी रे रुदा ना काठा रामजी रे....०५

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT