.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

10 दिसंबर 2015

कृपा ही मात केवलम् रचना : जोगीदान गढवी (चडीया )

.     ||  कृपा ही मात केवलम् ||
.     छंद : चतुस्पदी नाराच अष्टक
.    रचना : जोगीदान गढवी (चडीया )
उदो उदो उचारणी तुं चारणी महाचला
अनेक रुप आवणी अनाद मात अर् गला
रयां रवेची रोंणबा, दयालु मात देवलम्
जगे अनंत जोगडा, कृपा ही मात केवलम् || 01||
हीये करंत हाकला हजूर  मात हिंगळा
जीभे वसंत जोगणीं प्रगट्ट काव्य पिंगळा
घमंक पांव घुंघरी  नुपुर नाद नेवलम्
जगे अनंत जोगडा, कृपा ही मात केवलम् || 02||
अदेख देख दोय मे डणंक दैत डांमणी
अटल्ल थीर आतमा परा सगत्त पांमणी
कटंत फंद काळ काय मात नाम है मलम्
जगे अनंत जोगडा, कृपा ही मात केवलम् || 03||
हमंक आय  हुकळे धमंक धूप धारणी
दमंक दीग्ध पाळ री चमंक मात चारणी
सुंणंत नाद बाळ पाळ पोगती मया पलम्
जगे अनंत जोगडा, कृपा ही मात केवलम् || 04||
प्रसन्न तुं पळे पळे अनादी मात आवडा
जपी जगत्त जोगणीय नांगरेल नावडा
बलाळ बुट बैचरीय बुड्ढीयुं  महा बलम्
जगे अनंत जोगडा, कृपा ही मात केवलम् || 05||
सुरा त्यजो सुरां भजो सूरा बणंत सारणा
अतुल्लनीय आप हो अकल्प कल्प कारणा
पुजंत जात पेढीयां फळां शुभां दीये फलम्
जगे अनंत जोगडा, कृपा ही मात केवलम् || 06||
गणा शिवा शिवंगणीय पांव लोक पुजतां
धराय देह धारणा सुरग्ग लोक सुजता
करे धरंत कांकणाय कोळती मया कलम्
जगे अनंत जोगडा, कृपा ही मात केवलम् || 07||
धरंत जोगी दांन ध्यान ऐक नाम ईशरी
तुही त्तिमिर तेजतुं निहारीकाय निसरी
तुं व्योम तु वसुंधराय ज्वाळ ज्योत तुं जलम्
जगे अनंत जोगडा, कृपा ही मात केवलम् || 08||
(जोगीदान गढवी कृत चतुस्पदी नाराच अस्टक).

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT