.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

2 मार्च 2016

|| मोगल पचिशी ||. रचना जोगीदान गढवी (चडीया)

.                        || मोगल पचिशी ||
.                 रचना जोगीदान गढवी (चडीया)
.                        छंद : भुजंग प्रयात
.        सदमतीयुं सगती समप,चुकुं नही सत चाल
.        जाळव तुं ब्रिद जोगडा, है मौंगल हर हाल..||01||
नमौ चारणी तारणी पाय तोळे, कहो मां खमां तो कळोयांय कोळे
हजी हाजरा तुं हजूरीय हामी, नमो मौंगलंम्मा नमामी नमामी..||02||
हरे चित्त चिंता विघन्नो विनासे, अखिलेशरी आवियो ऐज आसे
डणंकी रीपु ने दीयो मात डामी, नमो मौंगलंम्मा नमामी नमामी..||03||
नहीं तर्क थी जाय तुं मात जांणी, प्रगट्टे घटो घट्ट मां ज्येंम पांणी
नतो मात जन्मी नतो मृत्य पामी, नमो मौंगलंम्मा नमामी नमामी..||04||
नतो यौवना मात नां बाल व्रिद्धा, अजर तुं अमर तुं तुंहीं ब्रह्म सिद्धा
तवां हत्थ मे सर्प त्रिसूल्ल तामी, नमो मौंगलंम्मा नमामी नमामी..||05||
तुंही दुग्ध रां देगडां मात देंणी, तुंही काळ ना काळ नी मात केंणी
गमे तम्म जाया ने केमे गुलामी, नमो मौंगलंम्मा नमामी नमामी..||06||
जगत्त पालणी जोगणीं मात जाणी, विभिन्नाय   रुपाय  वेदे वखांणी
अहरनीस तुं स्वास ही स्वास सामी, नमो मौंगलंम्मा नमामी नमामी..||07||
तुंही ॐ कारम् तुंही रिंग धारम्, जीभां जोगीदानाय पुन्यं पुकारम्
भणीं जोगणी तुं घणीं विश्व घामी, नमो मौंगलंम्मा नमामी नमामी..||08||
तुंही काल सर्पां तणां दोष कापे, तुंही धर्म थापी अधरमां उथापे
तुंही सर्व सग्ती तणो स्रोत तामी, नमो मौंगलंम्मा नमामी नमामी..||09||
भग्यो खुब तोये जग्यो नाय जोयुं, खरा अर्थ मां तो घणुं मात खोयुं
अबे आथडूं ना थडो घट्ट थामी, नमो मौंगलंम्मा नमामी नमामी..||10||
तुंही जंबु प्लक्षं तुंही साल्म कुशं, तुंही पुस्करा कौंच के शाक शुशं
द्वीपो सात मे भेळीयाळी भजामी, नमो मौंगलंम्मा नमामी नमामी..||11||
अतल तुं वितल तुं नितल तु सुतल तुं, गभस्तिय मानं महातल पतल तुं
तुंही सात पाताल तुं ही सुनामी, नमो मौंगलंम्मा नमामी नमामी..||12||
तुंही सायरां निर वादल्ल सारे, धरापे पडे मां तुंही मेघ धारे
निराकार आकार तुं ऐक नामी, नमो मौंगलंम्मा नमामी नमामी..||13||
सुखे मात सोई जदेय प्रोढ जागु, मळे दर्स तोळां नमीं ऐज मागुं
खलक्के रहे ना मया कोउ खामी, नमो मौंगलंम्मा नमामी नमामी..||14||
तुंही अन्न तृप्ती परा तुं पवन्ना, तुंही भोम वारी  अगन्ना  गगन्ना
तुंही सर्व तत्वो महीं मात सामी, नमो मौंगलंम्मा नमामी नमामी..||15||
दीयो संतती संपती सुक्ख कारी, रीयो भावना जन्न की हीत्त कारी
प्रचंडी अखंडी प्रचा जाउं पामी,  नमो मौंगलंम्मा नमामी नमामी..||16||
भवां बाळ भाखे तुंही लाज राखे, कोई नेंण नाखे दढी दाज दाखे
सगत्ती न साखे कपट्टीय कामी, नमो मौंगलंम्मा नमामी नमामी..||17||
तवां चर्ण नो आशरो ऐक चंडी, प्रसो हत्थ माथे प्रलंबा प्रचंडी
अजांण्युं न कांईं तुं अंत्तर जामी, नमो मौंगलंम्मा नमामी नमामी..||18||
भयी भुल्ल हो कोई जांणे अजांणे़, प्रखो रेम द्रस्टीय पुत्रां प्रमांणे.
रखी खोळले तुं करे दुर खामी नमो मौंगलंम्मा नमामी नमामी..||19||
सगत्तीय छोरुं तणो सिल सिल्लो, उचारु हुं सत्यं चुकु नाय चिल्लो
कबुं ना बणुं लंपटी दुष्ट कामी , नमो मौंगलंम्मा नमामी नमामी..||20||
हिये सुं लग्यो बाळकां मात हेडो, तमुं चाहणी जोगणी तर्र वेडो
उदोहु उदो उच्चरे जंग जामी, नमो मौंगलंम्मा नमामी नमामी..||21||
महा मोक्ष मानम् थडां चर्ण थानम् ,जपे जोगीदानम्, धरी मात ध्यानम्
रमी रोम रोमे पले पल्ल पामी, नमो मौंगलंम्मा नमामी नमामी..||22||
चल्या विन्न चित्ते करे पाठ नित्ते, वलक्खे न वित्ते जगे जंग जीत्ते
हजो काज हीत्ते प्रवित्ते प्रणांमीं, नमो मौंगलंम्मा नमामी नमामी..||23||
नमो नाम नारायणां ब्रह्म रुपा, सदा शिव दाताय सग्ती सरुपा
जयो हं जयो हं जयो धुन्न जामी,  नमो मौंगलंम्मा नमामी नमामी..||24||
.              घांघणीया तनया घटम् ,समरण प्रकटण सूर
.              जय मोगल जप जोगडा, नमन वधारण नूर..||25||
.                 ईति: श्री मोगल पचिशी संपुर्णम् 


कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT