.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

7 अप्रैल 2016

व्यशन छोडो अभियान

जय माताजी
व्यशन छोडो अभियान
(1) हाल आपडो चारण समाज कोई ना कोई पण प्रकारना व्यशनथी घेरायेल छे तो शुं चारण समाज क्यारेय व्यशन मुक्त नहि थाय ???
(2) व्यशन ना लीधे तेमनी जिंदगी बरबाद थती होय छे  तो शुं आम ज अेमनी जिंदगी बरबाद थती रहेशे ???
(2) व्यशन ना लीधे तेओ नो परीवार बरबाद थई जतो होय छे तो शुं आम ज आपडा चारण समाज ना परीवारो बरबाद थता रहेशे ???
(3) व्यशन ना लीधे आपडा समाजना लोकोने  ने केंसर जेवी भयानक बीमारीओ लागु पडती होय छे आनाकारणे तेओ नुं मृतयुं थतुं होय छे शु आपडे आम ज तेओने मरी जवा दईशुं ???
(4) शुं अा व्यशन छोडाववा ना रस्ता नथी
     ???
     रस्ता  छे
 व्यशन राखनार माणस ने प्रेमथी समजावो
 व्यशन राखनार माणसने वारम वार व्यशनथी दुर राखवा बधा ज प्रयत्नो करो
 व्यशन होय जेमके पान  , मावा तंबाकु ,  केफी पीणु तो ते व्यशनी माणस ने तेवा माहोल थी दुर राखो के ज्या सरळताथी तेओने आ बघु मळी रहे छे
 व्यशन छोडवा माटे तमारे ज तमारु मन द्रढ राखवु पडशे
 लोको तमने व्यशन छोडवानु कहे अने
तमे व्यशन  छोडो तो तेम व्यशन नहि  छुटे पण तमे तमारा मनमां अेक  मजबुत गांठ बांधी लेशो तो ज व्यशन छुट छे
 व्यशन छोड्यु होयतो परीवारना सहु लोकोने जाण करो जेथी करीने फरीवार व्यशन ना लागे तमने अने
      लागे तो तेओ तमने रोकता रहे

➡ कोई अेक चारण बीजा चारण ने   व्यशन मुक्त करावे तो अे पण अेक
       मोटी समाज सेवा छे
➡ आवो करीये व्यशन मुक्त चारण समाजनुं निर्माण
     अने आई श्री सोनल मां स्वपनो साकार करी बतावीये.
टाईप :- मनुदान गढवी - महुवा
          9687573577
           वंदे सोनल मातरम्

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT