.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

21 दिसंबर 2016

महोबतखां ने मात समजावे - काग बापु

कल्याण पी गढवी ना जय माताजी साथे  आजे   कवि श्री दुला भाया काग नी अनोखी काव्य कल्पना सांभळीये 'महोबतखांने मात समजावे'

जे समये सता नो पलटो थवानो हतो- भारत देश ना बे भाग पडवाना हता भारत अने पाकिस्तान ते समये  महोबतखान जुनागढ ने पाकिस्तान मां भेडववा नी मथामण करी रह्यो हतो ,  ऐवा समये महोबतखान मानता चडावा माटे केशोद नी पासे ना बामणासा गामे ऐक पीरनी कबर छे   त्या मानता चडावा माटे बे बकारा साथे ऐक गाडी आगड मोकली अने पोते पाछडनी गाडीमां हतो,  एज दीवसे आई श्री सोनल मां कंईक कामकाजे बामणासा पधारेला, त्याथी पाछा मढडा आवता हता,  त्या एक गाडी मा बकरा देखाणा ए बे बकाराने माताजीए डारो दईने छोडावी मुक्या त्यातो थोडीवारमा महोबतखान पहोच्यो, ऐ महोबतखान ने    पुज्य सोनल मां  ए गणु समजाव्यु, ऐनु विस्तार थी मातृदर्शन मां छे, 

पण त्यारे कावि  श्री कागबापु ऐ पुज्य सोनल मां ना दर्शन पण करेला नही , अने पू. आई मांनी नवाब साथेनी वातचीत नी तेमने खबर पण नही,  पण तेओतो  अनोखी काव्य कल्पना ना स्वामी महान कवि हता.   एमणे पोतानी  "सोरठा बावनी" नामना पुस्तकना प्रथम गीत मां सोरठ माताऐ नवाब महोबतखान ने आपेलि शीखामनुं जे चित्र दोर्यु छे, ते पू. सोनलमांए महोबत खान ने आपेली सलाह ने ताद्दशंय  मळतुं आवे छे.
आप हवे ऐ कविता नु  आस्वाद ल्यो,.,.
 
महोबतखां ने मात समजावे (शिवाजी ने निदरु ना'वे।,.,,.ए हालरडानो राग)

महोबतखांने मात समजावे.,., एवां मने सोणलां आवे.,.,
हजु जा तुं चितथी चेती.,.,  कूडूं नथी पापथी के'ती.,.,  टेक.

पाप भर्या पाकिस्तानना रे कांई,  लावीओ  भूटो लेख;
देखाडया  आंकडा  रुडा.,., करांचीना   कागळो कूडा.,.,
                                   महोबतखांने माताजी समजावे.,.,.,१

भूते ऐवो  भरमावीओ रे, 'तारु रैयत लेशे राज';
दगो बाबी  वंशने दीधो.,.,  भोळा ने भरखी लीधो
                               ,.,.,.महोबतखांने,.,.,२

हिंद   सागरमां उपजेलो जे छे, परपोटो पाकिस्तान;
जोता जोता फूटी ऐ जाशे,,..,.  नीरू भेळां नीर समाशे.,.
                                       ,.,.महोबतखां ने.,.,३

भूली जा मां रे,  भोळा राजवी रे !  तारी मातृभूमिनां  मान;
रैयत  तारी ह्रदये  भोळी,.,. हाथें  सळगाव मां होळी,.,.
                                ,.,.महोबतखां ने,.,. ४

परजा माथे  पाव मेल्या  जेणे,  लेखवी  तरणा  तोल;
ऐवां  कईक  तखतो  ऊडयां.,.,. बेडां  ऐनां मा'जळे बूडयां.,.
                                   ,.., महोबतखां ने.,.,.५

सिंधथी  भूतो  लावीओरे, (जे) बाळी  नाखेलां बीज;
बे  दी' ऐनी  वावणी  थासे , वावेलु वणसी जाशे,.,.,
                                     महोबतखांने,.,.,६

(तारे)  बाप  दादे  नथी  लेखव्यारे,  जुदा हिंदु ने मुसलमान;
सांभळ,  बाबी  वंशना जाया  !.,.,  एनी  आखा  देशने  माया,
                                         महोबतखां ने ,.,.,७

सोरठना सहु  भूप साथे  तारे,  पेढी पेढीना नेक;
एने केम  जास  तुं भुली?  बुद्धि तारी  श्वानमां डुली,.
.                                        महोबतखां ने.,.,८

परजा  सागर ऊमटेय  रे,  लागे गरवा  माथे  लोढ;
नेणे जळ  आकरां  न्याळूं.,.,  बेडी  तारी  बूडती  भाळुं.,.
                                    महोबतखां ने,.,.९

सोरठी  सावज  जागशे  रे,  जे  दी' ऊंघमांथी  अरठेल;
तोळी  लेशे  आभने  भाले,.,.  झींकूं  ते  दी'  कोइ नव झाले,.
                                    महोबतखांने,.,.१०

हेदळे  सोरठ  हूकळे  रे,  एना  भणकारा  संभळाय;
माटीना  बेटडा   धाशे   सीमुं  तेदी' सांकडी  थाशे,.,
                                      महोबतखांने,.,.,११

हाथ  माथां  लई  हालशेरे,  जेदी'  सोरठी  माना  बाळ;
सोडयें  काळां  साप  देखाशे,.,  भीतुं मां  भूतडां  थाशे.,
                                    महोबतखांने,.,.,१२

गरवेथी  गेबी  जागशे  रे,  भेळा  जागी  जाशे  सोमनाथ;
पाटणनां  प्रेत  सौ  धारे.,.,  जूनाणु  हाथथी जाशे.,.
                                 महोबतखांने,.,१३

बेटडा  रसूलखाननारे !,.,. तारां  जर  अने  झवेरात;
करांचीने   हाट  वेचाशे.,.  भोठामण  ( आ )  देशने  थाशे,.,.
                                            महोबतखांने.,.,१४

मोणीयावाळी  मात  नागलनां,  कां  वीसरी  जा  तुं  वेण ?
होडे  कां  मेल  नवाबी,.,. तु  छो  जोने   बारमो  बाबी.,.
                                   महोबतखांने.,.,.१५

दिल्ही  करवा  आवी  चांदलो  रे,  तने  कंकु  केरो  कपाळ;
हैडे  जडयुं   केणे  लोढुं ?   महोबतखां  तुं  फ़ेर  मां  मोढुं.,.,
                                             महोबतखांने.,.,१६

पंथ  एनामां कोई  नहि  हिंदु,  ने  कोई नहि  मुसलमान;
गोती  लेने  ओलीयो  गांधी  देशे  तारी  दोरडी  सांधी, ,.
                                            महोबतखांने.,.,१७

"काग" के छे  दिल दु:खथी रे,  साथे  शिव   सोमैयानी  शाख;
रैयतने  कर  तुं  राजी,.,.  बगडेली  सूधरे  बाजी.,.
                                   महोबतखांने.,.,.१८

{<कवी  श्री दुला भाया काग नी रचना>}

श्री पिंगलशी भाइ पायक लीखीत मातृदर्शन पुस्त माथी टाइप करवामा आब्यो छे,

{{पोस्ट टाइप:- कल्याण पी गढवी मोटी खाखर - कच्छ}}

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT