.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

2 जून 2018

धोरण 10 /12 पछी I.T.I मां ऐडमीसननी माहिती

जय माताजी  

जे  युवानोने धोरण 10 /12 पछी  I.T.I मां ऐडमीसननी माहिती

ओनलाईन फॉर्म भरवाना शरू ता.01-06-2018
फॉर्म भरवानी छेल्ली ता : 22-06-2018
मेरीट अने कोललेटर ता.30-06-2018

धोरण  8 पास पछीना अभ्यासक्रमो
   (1) वायरमन 
   (2) प्लम्बर
   (3) वेल्डर ..... वगेरे

धोरण  10 पछीना अभ्यासक्रमो
   (1) मीकेनीक
   (2) इलेकट्रीशीयन
   (3) डीझल मीकेनीकल
   (4) फिटर
   (5) नेटवक टेकनीशीयन 
   (6) टर्नर
   (7) वायरमेन
   (8)  कोम्प्यूटर ऑपरेटर(c.o.p.a)वगेरे 


ओनलाईन फॉम भरवानी छेल्ली
ता. 22-06-2018

ओनलाईन फॉम भरवानी वेबसाईट


वधारे माहिती माटे :- Click Here

आ माहिती विधार्थी मित्रो माटे बहु ज उपयोगी होई आ माहिती फॉरवर्ड करवा विनंती छे. तमारा ऐक मेसेजथी आ माहिती  विधार्थी मित्रोने उपयोगी थई शके छे.

      वंदे सोनल मातरम् 

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT