.

"जय माताजी मारा आ ब्लॉगमां आपणु स्वागत छे मुलाक़ात बदल आपनो आभार "
आ ब्लोगमां चारणी साहित्यने लगती माहिती मळी रहे ते माटे नानकडो प्रयास करेल छे.

Sponsored Ads

Sponsored Ads

.

Notice Board


Sponsored Ads

16 अक्तूबर 2015

आईश्री सोनल शकि्त चालीसा

आजे चोथु नोरतुं छे ..
ते नीमिते कागबापु रचीत अदभुत आईश्री सोनल शकि्त चालीसा .माणीये
माडी तारां बेसणा गढगिरनार , नवे खंड नजरुं पडे रे .....जी ; 

माडी तारो मढडे नेसळ  वास , अुगमणे ओरडे रे.....जी ; (टेक)

माडी. तें तो कळजगमां चारण कुळ , आइ ऊुजळुं कर्यु रे .......जी ;

माडी. तें तो दीपाव्यो सोरठ देश , धजाळी खोळियुं धर्यु रे......जी ; ||1||

माडी . तारी मेर्युना मेवला मंडाणा , गोम वोम गाजी ऊुठ्या रे .......जी ; 

माडी. जेणे हैडाना खेतर खेड्या , वावणीया वे' ता कर्या रे ......जी ; ||2||

माडी. तारा वचनुंनां बी वाव्या , कोठारे रुडा कण भर्या रे..... जी ;

माडी. अेने दाणे दाणे दीनोनाथ , 
विशंभर वातुं करे रे......जी ; ||3||

माडी. अेतो बियारण खाईने बेठो , खेप अेनी खाली गई रे......जी ; ||4||

माडी तारी दया डुंहरडानां पाणी , कायरनी दे " युं कंपे रे.....जी ; 
माडी. जेणे शंकानी छतरी उुघाडी , काळज साव कोरां रिया रे .....जी ; ||5||

माडी. तारी मोजुंनो दरियो मोटो , लाख लाख लेरुं चडे रे .....जी ; 

माडी. तारा शबदुंना सढ बांधी , निवेडी जेणे नावडी रे ......जी ; ||6||

माडी. अेमां ओगळी रात अंधारी , काळकाअे काजळ घोळ्या रे.....जी ; 

माडी. अेणे नवलख आंखडी आंजी,तारलियाएे लोचन बीड्यां रे ....जी ; ||7||

माडी. एवी नाविकनी नजरुं मूंझाणी, सोनबाई . वारे चड्ये रे.....जी ; 

माडी. तुं तो करुणाने उुजळे कांठे , 
झबूकी जोत्य जोगणी रे.....जी ; ||8||

माडी. तारा खमकारा गगने गाज्या , पाणीमां अंजवाळां पड्या रे......जी ; 

माडी. तारां वचनुंना जे विशवासी , बूडे नई अेनी बेडली रे .....जी ; ||9||

माडी. एवो जादवे रणथंभ रोप्यो , प्रभासने पादरे रे .....जी ; 

माडी. अेवा बेटाने बापे संघार्या , द्वारकामां दरियो रेल्यो रे......जी ; ||10||

माडी. अेवा दारुना दैत्यथी दुभाणो , देवकीनो दीकरो रे...जी ; 

माडी. ई तो सोड्युं ताणीने सूतो , पाटणने पीपळे रे.....जी ; ||11||

माडी. अेणे देवनां दलडा दुभाव्यां , सोरठने शरम घणी रे .....जी ; 

माडी. अेवा दारुने देशवटो देवा , अंबा तुं अवतरी रे .....जी ; ||12||

माडी. पाछा दारुडे देवळ बांध्यां , देवने दु:ख पड्या रे....जी ; 

माडी. आज दावानळ डुंगरे लाग्यो , बाई. जो भडका बळे रे ....जी ; ||13||

माडी. अेणे लाखुंने भरखी लीधा , मेडियुंमां मसाण कीधां रे .....जी ;  

माडी. तारा नेहडामां दैत जो नाचे , जणेता कां जोई रई रे....जी ? ||14||

माडी. तारा तपनां तरशूळ धारी , सोनल था साबदी रे .....जी ; 

माडी. हवे जाडा रथडा जोडो , धरती धमधमे रे .....जी . ||15||

माडी. तारे चोसठ जोगणी साथे , चोरासनी चारण्युं रे ....जी ; 

माडी. आखा वर्णनी करजे वार्यु , असुरने अुथापजे रे.....जी ; ||16||

माडी. कैक मनना मानवी मेला , पाघडियुं तारे पगे धरे रे ....जी ; 

माडी. तारी छबियुं घरमां चोडे ,कीधेल तारुं नव करे रे.....जी ; ||17||

माडी. अेतो दारुनी घंटीए दळाणा , रुदियामां राखुं उुडे रे......जी ; 

माडी. अेणे विशवासने वटलाव्यो , आतमो उज्जड थियो रे.. .. जी ; ||18||

माडी. अेतो दुबजानी घाणीअे पिलाणा , अे तलमां तेल नथी रे.....जी ; 

माडी. अेना छेल्ला जीवन - झबकारा , दीवामां दीवेल नथी रे....जा ; ||19||

माडी अेतो भाग्यनी वातुं भांखे , कामवानी नंद्या करे रे ..... जी ; 

माडी अेनो ओलातो जीवडो जागे , आशिषुं  आपजे रे ....जी ; ||20||

माडी. अमे छोरु कछोरु सांभळ्या छे , पण मावडी न माया मेले रे.....जी ; 

माडी. तें तो ठारी हत्यानी होळी , तोळाणी सत त्राजवे रे.....जी ; ||21||

माडी. तें तो दोरा धागाना वे " म टाळ्या , करमनी केडी चींधी रे ....जी ; 

माडी. तारी आण छे रामनी रेखा , आगळे रावण उुभो रे.....जी ; ||22||

माडी. तारा लीटाने लोपीने जाशे , तो जानकीनां जोखम थाशे रे ......जी ; 

माडी. तारा ऊुजळा आवकार माथे , ओळघोळ काया करुं रे .....जी ; ||23||

माडी. तारे पगले फलुडांनी फांटुं , भमर थईने भम्या करुं रे ......जी ;

माडी. तारा कंठमा कायम बोले , वा'लाजीनी वांसळी रे .....जी ; ||24||

माडी. तारां नमणा नरंमळ रुप , क्रोड क्रोड वंदन करुं रे... .जी ; 

माडी. तारा गरवा गूढा वेश , भजे रुडो भेळीअो रे......जी ; ||25||

माडी. तारी लटमां जमना झूले , जीभडीये गंगा झरे रे .....जी ; 

माडी. तारां रिध्धिअे भरीआं राज , संकल्पमां सिध्धिअे भरी रे .....जी ; ||26||

माडी. तुं तो रमझमता रथडामां , नेहडामां नीसरी रे......जी ; 

माडी. आज सोळे सज्या शणगार , नोरतांनी नोबत वागे रे..... जी ; ||27||

माडी. तारे माथडे सांधेल तेल , सेंथामा सिंदुर पुर्या रे....जी ; 

माडी. अेवी काळी बे वादळी वताळे , श्रावणनी संध्या खीली रे.....जी ; ||28||

माडी. अेवी तांत ने टीलडी शोभे , अकोटडे आंटी वळे रे......जी ; 

माडी. तारी नथमां नरमळ मोती , चांदलीअे बीज शोभे रे......जी ; ||29||

माडी. गळे हींडळे हूलर हार , सीड ने सांकळी रे ......जी ; 

माडी. पगे कांबी ने रुमझोळ रुडा , वींछीआ वातुं करे रे .....जी ; ||30||

माडी. तारां नेपुरनी घूघरी नाचे , हंसनां बाळक बोले रे ......जी ; 

माडी. तारो चोसरो खळके चूडो , आभ अेने ओछो पडे रे.....जी ; ||31||

माडी. में तो कोई दी कीधां होय , पुण्य तारे पगे धरु रे ....जी ; 

माडी. हुं तो उुपाडी एकलो हालुं , मारुं पापनुं पोटलु रे.....जी ; ||32||

माडी. मने अेटलां वरदान देजो , भोगवीने भव तरुं रे......जी ; 

माडी. मारी दे"युं ने आगमां ओरुं , कायाने कंचन करुं रे ......जी ; ||33||

माडी. कोई दुखीयाना दु:खने दोरे , नट जेम नाच्या करुं रे.....जी ; 

माडी. मारुं जीवतर होडमां हारुं , त्राजवडे माटी तोळुं रे... जी ; ||34||

माडी. मारे माथडे करवत मेलुं , वर्णना प्राछत वोरुं रे.....जी ; 

माडी. तुंने पारखशे कोई पुण्यवाळो , अंतर आंख उुघडी रे......जी ; ||35||

माडी. अमे भमीअे रात - दी भेळा , जेम आउुमां ईंतडी रे.....जी ; 

माडी. जेना ओला भवना अपराध , के आ भव आवी मळ्या रे.....जी ; ||36||

माडी. अेनां डा"पणनां नीर साव डोळा , भोळा संगे भूतडा रे.....जी ; 

माडी. तुं तो आभथी अेवडी ऊुंची , आज मने खबर पडे रे ......जी ; ||37||

माडी. में तो गीतनो हारलो गुंथ्यो , पोगाडुं केम कंठडे रे.....जी ; 

माडी. में तो आभमां मीटडी मांडी , आंखडियुं ओछी पडी रे .....जी , ||38||

माडी. हुं तो थाकी ग्यो दूबळी दे' ये ,बेसी ग्यो तारे पाये पडी रे.....जी ; 

मांडी. हुं तो आंख्युं वींचीने अकळाणो ; लोबडियाळी तेडी लीधो रे......जी .||38||

मांडी. आ तो नथी चमेली मोगरानां , वगडानां फूलडां रे.....जी ; 

मांडी. मने शारदाअे फूलडा दीधां , फूलडांमां फोरं रे... ...जी ; ||40||.

मांडी. आ छे शकि्तना चालीसा , शीखे ने जे सांभळे रे....जी ; 

मांडी. जे वांचे विचारे ने पाळे , को सघळा संकट टळे रे ......जी ; ||41||.

मांडी. मने " काग " के रुदिये रे'जो , ध्यान तारा धामनुं रे......जी ; 

मांडी. हुं तो छेल्ली घडीअे नव चूकुं , समरण सीता - रामनुं रे .....जी , ||42||

(भुल होयतो सुधारीने वांचवु )
:- रचियता कविश्री दुला भाया काग ( भगतबापु ) 

टाईप मां भुल होयतो क्षमां करजो

पोस्टबाई :- www.charanisahity.in
टाईप :- मनुदान गढवी - महुवा 

     9687573577

 वंदे सोनल मातरम् 

कोई टिप्पणी नहीं:

Sponsored Ads

ADVT

ADVT